Napközi - Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi és Alapfokú Művészeti Iskola
3135
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3135,bridge-core-3.1.3,qode-news-3.0.2,tribe-no-js,page-template-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-26.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Napközi

A napközis napirend

Ebéd 11.30 -14.00

Levegőzés, szabadfoglalkozás

14.00 -15.00 Tanulási tevékenység, önálló tanulás

15.00 -16.00 Foglalkozások (játék, sport, kulturális, kézműves) csoport szinten, uzsonna

16.00 -17.00 Ügyelet (összevont)

 

Napközi-otthonos pedagógiai program

Az egész napos foglalkoztatás cél- és feladatrendszere azonos az iskolaival, de több annál: pedagógiailag szervezett nevelési folyamat kiterjesztése a tanórán kívüli idő jelentős részére. Célját elsősorban tanulási, ill. szabadidős tevékenységek megszervezése, irányítása és az egészséges, segítő életmód gyakoroltatása révén valósítja meg.

A tanórán kívüli foglalkozások célja · egészséges és kultúrált életmódra nevelés, a személyes kompetencia és motívumok, képességek fejlesztése az életkornak megfelelően; · a tanulók szociális készségeinek, képességének, viselkedésének, magatartásának formálása, a konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében; · önálló tanulási képességek fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és technikák segítségével; · oldott, humánus légkör megteremtése.

Az általános célkitűzések teljesülésének kritériumai

 A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös viselkedés megnyilvánulása a társakkal szemben, az önzetlenség, a szeretet, a segítőkészség, a szorgalom és a rend cselekedetekben történő megmutatása. Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, büszkeség az iskolai hovatartozásban, oldott viselkedés az iskolai környezetben. Kulturált érintkezési formák birtoklása, társas kapcsolatok fenntartása, írott és íratlan szabályok betartása. Környezetvédő-óvó cselekedet, viselkedés és megnyilvánulása különféle helyzetekben. Az élő és az épített környezetünk értékeinek felismerése. Az iskolai élet tanórán kívüli élményei és információinak gazdagsága járuljon hozzá a megismerési vágy, kíváncsiság, érdeklődés, játékszeretet és alkotásvágy fejlesztéséhez.

Szabadidős tevékenységek

Itt igényüket, alkotóvágyukat kiélhetik a tanulók. E foglalkozások vonzását a tevékenység légköre és tartalma adja. Szabadidős tevékenységek célja · a tanulók pihenésének, regenerálódásának elősegítése; · játékszeretetük, alkotásvágyuk fejlesztése; · személyes motívumainak kielégítése, fejlesztése, (biológiai-, komfort-, mozgás-, élményszükséglet); · szociális képességrendszerük fejlesztése, gyakoroltatása. A célokból adódó feladataink · gazdag játékprogram kidolgozása és működtetése, az életkortól függően fokozódó komplexitású játékok megtanítása és megszerettetése. (Pozitív attitűdök létrejöttének elősegítése); · olyan alkotó jellegű programok beiktatása, melyek fejlesztő hatásúak, s ezt a szülőkben is tudatosítjuk; · pozitív magatartás- és szokásminták észlelésére, megfigyelésére, utánzására lehetőség adás (pl. siker, kudarc feldolgozása játék közben). A szabadidő eltöltésének módszerei, alapelvei · egy időben többféle tevékenység lehetőségét adjuk, · engedjük a tanulókat beleszólni a programok alakításába, · be kell vonni őket a tervező, szervező munkába, · a frontális játékot ne erőltessük, · a nevelő kapcsolódjon be a gyerekek játékaiba, majd fokozatosan térjen át a háttérből irányításra (Utóbbi függvénye annak, mennyire tudnak önállóan játszani a tanulók), · meg kell figyelni, melyik gyerek milyen tevékenységbe kapcsolódik be szívesen és irányítsuk úgy, hogy más tevékenységet is megismerhessen, · a nevelő modell nyújtó a gyermek számára! Építünk: · a gyerekek spontán kezdeményezéseire (otthonról hozott játék); · a csoporthelyzet adta lehetőségekre (dramatizálás, színjátszás); · az iskola tárgyi feltételei által adott lehetőségekre; · a nevelők, szülők kedvelt időtöltésére (kézműves foglalkozás, vetélkedők); · az ÁMK adta lehetőségekre (az intézmény által szervezett szakkörökön, tanfolyamokon biztosítjuk a tanulók részvételét).

A tanulási tevékenység

Célja: · segítse a tanulás hatékony technikáinak elsajátítását; · fokozza a gyerekek önállóságát; · járuljon hozzá az egyéni törődést igénylők fejlődéséhez, · ébresszen kedvet a tanuláshoz, motiválja azt; · biztosítsa, hogy a tanulók képességeinek megfelelően készüljenek fel a tanítási órákra. A célokból adódó feladataink · a tanulási technikák tanítása, azok alkalmazásának számonkérése; · korrekciós ill. felzárkóztató programok egyénre szabott elkészítése, alkalmazása, · a pedagógus ilyen irányú szakirodalmi ismereteinek bővítése; · a délelőtt tanító kollégákkal való együttműködés. Hagyományos napközis foglalkozást iskolánkban 1-5. évfolyamokon szervezünk. A csoportok összetételénél a homogén csoportok kialakítására törekszünk. A csoportvezető nevelő vezeti a délutáni foglalkozásokat. Köztes ember a szülő és a délelőtt tanító kollégák között. A tanulók a tanítási órák utáni foglalkoztatásáról gondoskodik, az iskolai nevelési célkitűzéseknek megfelelően, szabadidős és tanulási foglalkozásokat vezet. Gondoskodik a tanulók napi- és heti-rendjének tervezéséről, szervezéséről és a nevelési tervében rögzítettek alapján vezeti azokat.

A napköziben feldolgozandó műveltségi területek, és azok témakörei

Célja a tanulók érdeklődésének kielégítése, a tehetséggondozás. Ezek az informatika világának megismerése, esetenként zenei, művészeti jellegű tevékenységek. A tanórán kívüli foglalkozásokon az alábbi témákkal kívánunk foglalkozni a NAT által meghatározott közös fejlesztési feladatokat alapul véve:

Hon és népismeret

· helyes köznyelvi kiejtés fejlesztése, szókincsbővítés;
· szavak, mondatok helyesírása;
· népköltészeti alkotások ismerete;
· értő olvasás fejlesztése vállalása, megbízatások teljesítése
· lakóhely hagyományai, azok ápolása (hagyományőrző csoport);
· ország-ismeret (pl. kirándulások szervezése);
· nemzeti ünnepek (műsorok elkészítése, megemlékezések);
· lakóhely gazdasági (ipari létesítmények megismerése);
· diákjogok, kötelességek (napközis házirend, felelősi rendszer);
· különféle anyagok (víz, levegő, ásványok, fémek, növények) érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése;
· a tanulók környezetében megfigyelhető növények főbb jellemzői, kapcsolatuk a környezetükkel;
· személyes felelősség kialakítása és cselekvési lehetőségek keresése a közvetlen környezet (iskola, lakóhely) megóvására;
· az egészséget erősítő értékek felismertetése (személyi- és környezeti higiénia);
· gyermekdalok, játékok, népdalok, népszokások ismertetése, a szülőföld népdalkincsének meghallgatása, tanulása;
· népi gyermekjátékok, mondókák, énekek táncos játékok, nyelvtörők, csúfolódók tanulása;
· bábjátékok;
· mesék dramatizálása;
· jeles napok, ünnepi szertartások, rituális játékok (karácsony, betlehemezés);
· az iskolai, községi könyvtár használati rendje, szabályai;
· a népművészet hagyományaihoz kapcsolódó tárgykészítés (csuhébaba készítés, hímes tojás készítése);
· étrend – étkezési kultúra;
· a szabadidő értéke és fontossága (tervezés, szervezés)

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz

· más népek meséi, elbeszélései, világirodalmi regényrészletek megismerése;
· ismerkedés az európai népköltészettel;
· szomszédos és más népek zenéjének, dalainak, játékainak, táncainak megismerése, azok tanulása;
· múzeumlátogatások, ismerkedés műalkotásokkal;
· hagyományos magyar- és más népek ételeinek megismerése.

Környezeti nevelés

· felelősségünk a környezetünkkel szemben (iskola, utca, helység);
· víz, föld, levegő, élővilág védelme.
· Víz- és a Föld napjáról megemlékezés;
· hulladékgyűjtés (válogatott);
· Nemzeti Parkok védett növényeinek, állatainak közvetett, vagy közvetlen megfigyelése;
· természetrajzi filmek megtekintése és megbeszélése.

Kommunikációs kultúra

· A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatainak gyakorlása;
· könyv- könyvtárhasználat;
· a könyvtári dokumentáció hangzó- és vizuális anyagainak használata;
· fogalmazási gyakorlatok a tájékoztató, az ábrázoló, az érvelő, a kommunikatív kapcsolatokat ápoló szövegtípusok köréből (levél, leírás, meghívó, elbeszélés szóban, illetve írásban);
· tájékozódás a gyerekeknek szóló irodalmi ismeretterjesztés műfajaiban (lexikon, könyvismertetés);
· személyes vélemény, mások nézőpontjainak mérlegelése (törvényeink);
· egyszerű dialógusformák (szerepjáték, dramatikus játék);
· becslések, mérések választott és szabályos egységekkel;
· hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő;
· összehasonlításhoz, viszonyításhoz szükséges kifejezések használata (kisebb, nagyobb, alatt, fölött, mellett, legalább);
· a tantárgyak szaknyelvének használata életkornak megfelelően;
· tájékozódás a térképjelek, vázlatok alapján;
· művészi élmények feldolgozása síkban, térben (vers, mese, film, zenemű, festmény, szobor);
· jó kapcsolatok a szülőkkel, társakkal, tanárokkal;
· generációk kapcsolata.

Testi és lelki egészség

· Családi közösség jellemzői (családtagok, életkor, foglalkozás, életmód);
· egyezmény a gyermeki jogokról;
· munkavégzés, szabadidő, életszínvonal, élet minőség;
· személyiségünk (érdeklődés, szokás, szenvedély, az ember értéke).


· Az ember mintaértékelő lény.
Az értékelés szempontjai (tetszés, kellemesség, szépség, fontosság, igazság, helyesség, illendőség, elfogadottság, értékesség, erkölcsösség, jó-rossz).
· Az emberi szellem, nyitottság, kíváncsiság; · testünk és életműködéseink (személyi higiénia);
· egészségvédő és károsító anyagok (gyógyszerek, vitaminok, alkohol, narkotikumok)
· a zene szórakoztató funkciója;
· az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei;
· a mozgás egészségmegőrző élettani és mentális hatása;
· környezet tisztasága, személyi higiénia.

Pályaorientáció

· önismeret szerepe a pályaválasztásban,
· képességek, érdeklődési területek,
· tapasztalatok gyűjtése a lakóhelyi közösségek működéséről,
· érdeklődés, önbizalom, önmegvalósítás.

A napközi hagyományai

Szabadidős tevékenységkínálat: · péntekenként minden csoportban klubnapközi a tanulók választása alapján (kézműves, sakk, sport, vetélkedő, játék, természetjárás), · játszóházi foglalkozások szervezése (Szent Gellért Hét, karácsony, farsang, húsvét, tavaszköszöntő, majális, gyermeknap) · ünnepekre, jeles napokra terem dekoráció készítése, · népszokások felelevenítése