Német Nemzetiségi Oktatás - Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi és Alapfokú Művészeti Iskola
2562
post-template-default,single,single-post,postid-2562,single-format-standard,bridge-core-3.1.3,qode-news-3.0.2,tribe-no-js,page-template-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-26.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Oktatás

Német Nemzetiségi Oktatás

Részletes tájékoztató a szülőknek a nemzetiségi német nyelvoktatásról

Az oktatás bevezetése

Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi OktatásA Diósdi Eötvös Iskolában 2014. szeptember 1-én kezdődött a német nemzetiségi nevelés-oktatás. A bevezetést megelőzően egy féléves előkészítő folyamat zajlott le, melynek végén az erre illetékes szervek engedélyezték a nyelvoktató típusú német nyelvoktató nemzetiségi forma bevezetését. Külön köszönet Szűcs Anna és Janurik Nagy Andrea szülőknek, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek szervező munkájukkal. A projektet támogatta a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Diósdi Önkormányzat az Érdi Tankerület, valamint iskolánk tantestülete és szülői közössége is.

A bevezetéssel kettős célunk volt: ébren tartani településünk „sváb” hagyományait, valamint intenzív idegennyelvi képzést biztosítani tanulóink számára.

A nyelvoktató típusú német nemzetiségi nevelés-oktatás

A nyelvoktató típusú képzést választottuk. A nyelvoktató kisebbségi oktatás célja, hogy biztosítsa a tanulók számára anyanyelvük sztenderd változatának elsajátítását és a kisebbségi népismeret külön tantárgyként történő beépítésével anyanyelvi kultúrájuk megismerését.

A nyelvoktató nemzetiségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához.

A nemzetiségi nyelvoktatás az idegennyelv-oktatásnál többet jelent, hiszen a helyben élő ősök kultúrája, szokásai, dalai, táncai is bekerülnek az oktatás mindennapjaiba.

Ápoljuk a diósdi, környékbeli és magyarországi német nemzetiségi és a magyar kultúra hagyományait, erősíti a kölcsönös egymásrautaltságból eredő összetartozás-tudatot A nevelő-oktató munka a kerettantervek alapján készült helyi tantervek alapján folyik.

Az oktató munka elsődleges célja: a német nyelv olyan fokú megtanítása, ami magasabb szintű nyelvi kultúrát eredményez.

Nevelési, oktatási alapelveink:

 • Arra törekszünk, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei.
 • Más kultúrák iránti toleranciára történő nevelés.
 • Az önművelődésre, a pontosságra irányuló tanulói igényesség kialakítása (önellenőrzés, önbizalom erősítés).
 • Tehetséggondozás (nyelvi versenyek).
 • Fokozatosan alakulnak ki hagyományaink, teremtjük is ezeket, mellyel a gyerekek megismerik és ápolják a német nemzetiség szokásait, kulturális örökségét, fejlesztik nemzetiségi öntudatukat. Schultüte, Márton-nap, karácsony, Diósdi Búcsú, Tavaszköszöntő).
 • Testvériskolai kapcsolatokat ápolunk németországi – Alsbach-Hahnlein Melibokus Iskolával. Évente kölcsönös látogatásokra kerül sor, melyek során családok befogadják a diákokat egy hétre alkalmat teremtve a nyelvgyakorlásra, egymás megismerésére, a barátságra.
 • A nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgy oktatása az első évfolyamtól kezdve kötelező az azt választó tanulók számára.
 • A tanulók valamennyi tantárgyat magyarul tanulják. Heti 5 órában folyik a német nyelv tanítása és 1 órában a német nemzetiségi hon- és népismeret közvetítése.
 • Az 1-2. évfolyamon a német nyelv játékos formában kerül közvetítésre. Elemi szinten tehát utánzásra törekvő, cselekvésre orientált oktatás folyik, ami később a nyelvi kompetencia növekedésével, az életkornak megfelelően mind összetettebb tennivalókat is magába foglal.
 • A nyelvoktatás kezdő szakaszában a szóbeli nyelvhasználat áll előtérben.
 • Az 1. évfolyamon a tanulók megtanulják a német nyelvű utasításokat követni, azokra helyesen cselekedni, köszönni, elbúcsúzni, önmagukat és másokat röviden bemutatni, különböző témákról 2-3 mondatos párbeszédet folytatni. Kb. 150 szót, legalább 3 verset, mondókákat és dalokat tanulnak.
 • 2. osztályban megkezdődik az olvasás és írás tanítása, német nyelven is. Folytatódik a szókincsbővítés, játékok, mondókák, táncok, elemi kommunikációs elemek elsajátítása.
 • 3-4. évfolyamon a fenti ismereteket mélyítjük el, valamint bővítjük nyelvtani ismeretekkel. Negyedik osztály végén tervezünk egy szintetizáló vizsgát.
 • 5-8. évfolyamokon a tanulók tudjanak benyomásokról, érzésekről németül beszélni és írni, egyre tudatosabban alkalmazni a nyelvtani szerkezeteket, elbeszélő műveket, történeteket átalakítani, újakat kitalálni. Az írás, olvasás, a hallás utáni megértés, a beszédkészség fejlesztése mellett figyelmet kell fordítani az értő, néma olvasás fejlesztésére.
 • A 8. osztályt befejezők számára a megszerzett nyelvtudás a későbbiekben az önképzés alapja lehet. Nyolcadik évfolyamban lehetővé kívánjuk tenni valamilyen nyelvvizsga letételét.

Beiratkozás német nemzetiségi osztályba

Iskolánkban a szülői választástól függően évfolyamonként egy vagy két osztály németes, van olyan osztályunk is, ahol fél osztály alkot egy németes csoportot. A bejutáshoz az ilyen osztályokba alapfeltétel az, hogy német nemzetiséginek vallja magát a szülő. A németes osztályok mindenképpen egész naposok, (iskolaotthon) itt délután is vannak tanórák. A német nyelvet fél osztályos csoportbontásban tanulják a gyerekek.